அன்று போலில்லை இன்று,
வாழ்த்துச் சொல்லிக்
கட்டி அணைக்க
இன்னமும் எஞ்சியிருப்பது
சிரிப்பு சுமந்த உங்கள் முகமும்
மனம் நிறைய நினைவுகளுமே


அப்பா..
நீங்கள் இல்லை என்ற
நினைவு கூட எப்போதாவது தான்
நிஐத்தினுள் எங்களை இழுக்கிறது
சுவர்கள் எங்கும்
சிரித்த முகம்;
விறைப்பாய்
வரியுடுத்திய வீரமுகம்;
என நாள்தொறும் எமை
உபசரிக்க நீங்கள் தவறியதே இல்லை
உயிர்கள் தூரம் தள்ளி சென்றாலும்
உணர்வுகளால் என்றும் இணைந்திருக்கிறோம்
இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அப்பா…

அன்போடு உங்கள் மகள் தேனுஜா.